Strategická výzkumná agenda pro oblast Smart Grid v ČR

Česká technologická platforma  Smart Grid, sdružení firem působících v elektroenergetice si vytknulo ambiciozní cíl vytvořit dokument strategická výzkumná agenda (SVA), který by zmapoval veškeré předpokládané potřeby na všech úrovních výzkumu a vývoje v příštích 10 letech pro koncept inteligentních sítí v ČR. Projekt pokrývá celou problematiku inteligentních sítí od systémové architektury přes rozvoj dílčích technologických řešení, technologické standardy, legislativní rámec až po organizační strukturu celého konceptu. Důležitost tohoto projektu vyplývá z obrovské šíře problematiky, jejíž některé části jsou zatím definovány jen rámcovou vizí (např. infrastruktura pro elektromobily a systémy akumulace) zatímco jiné části by měly být v souladu se směrnicemi EU v krátké době připraveny k realizaci (např. inteligentní měření). Význam projektu dále podtrhuje fakt, že obdobný materiál v ČR dosud zpracován nebyl a na celoevropské úrovni existuje dokument Strategic Reserch Agenda zpracovaný Evropskou technologickou platformou Smart Grids, který zůstává na dosti obecné úrovni a nebyl aktualizován od roku 2007.
Projekt byl zahájen na úvodním workshopu dne 1. 3. 2010 v prostorách společnosti EGU Praha Engineering, workshopu se zúčastnilo přes 30 odbormíků ze 20 společností (členů i nečlenů sdružení).
Hlavním cílem workshopu bylo představit a prakticky vyzkoušet metodiku speciálně navrženou pro tvorbu SVA a zařazení zájemců do jednotlivých pracovních skupin a odborných sekcí.
Představená metodika tvorby SVA sleduje následující cíle:
  • Vytvoření rozsáhlého strukturovaného dokumentu, který umožňuje jednak souhrný přehled všech témat a aktualního stavu jejich řešení a současně podrobný popis jednotlivých témat (požadavků) v předem definované struktuře.
  • Dokument musí být snadno aktualizovatelný  - vzhledem k šíři problematiky je třeba počítat prakticky s nepřetržitou aktualizací dokumentu.
  • Musí umožňovat současnou práci několika (např. deseti) zpracovatelů na dokumentu.
Metodika pro tvorbu SVA navržena Ing. Jiřím Borkovcem a Ing.Jiřím Roubalem, spolupracovníky České technologické platformy Smart Grid, která bude využívat IT podporu od společnosti Unicorn byla odzkoušena na praktických cvičeních během workshopu, doplněna o řadu podnětů ze strany účastníků  workshopu a principálně odsouhlasena pro další využívání.
Očekávané přínosy projektu SVA:
  • Dokument SVA přehledně shrnuje všechny  požadavky související s plánováním, výstavbou a provozováním inteligentních síti v ČR.
  • SVA zpracovává obecně formulované požadavky do konkrétních zadání a umožňuje jejich ohodnocení z hlediska nákladů a přínosů a umožňuje stanovení priorit.
  • Slouží ke kontrole připravenosti jednotlivých etap a subsystémů (zda odpovídají všem očekávaným požadavkům).
  • Je základem pro tvorbu celkového konceptu Smart Grids, který je nutným předpokladem pro identifikaci synergických efektů a jeho optimalizaci.
  • Celkový koncept je východiskem pro tvorbu optimální implementační strategie Smart Grids v ČR.
  • Celkový koncept  je východiskem pro investiční plánování na všech úrovních.
  • Celkový koncept je základem pro návrh podrobných technických řešení.
Česká technologická platforma Smart Grids  plánuje zpřístupnit první verzi dokumentu SVA v září 2010.