1. seminář LDS

Dne 4. prosince 2013 uspořádala Česká technologická platforma Smart Grid první seminář z plánovaného cyklu odborných seminářů určených pro provozovatele lokálních distribučních soustav. Seminář se uskutečnil v sídle jednoho z členů platformy, společnosti EGU Praha Engineering a. s. Semináře se zúčastnilo více než dvacítka zájemců z řad odborníků na danou problematiku. Podle programu na semináři vystoupila čtveřice přednášejících se svými příspěvky.

Regulace napětí a jalového výkonu
Přednášející Ing. Richard Habrych, Ph.D., EGÚ Praha Engineering a. s.www.egu-prg.cz

Ukázka z prezentace
Přednášející v úvodu svého příspěvku popsal hlavní požadavky na regulaci napětí a jalového výkonu v distribučních sítích a doplnil ji nezbytnou teorií i praktickými poznámkami.

V další části svého příspěvku se pak zabýval funkcemi automatická sekundární regulace napětí v lokálních distribučních soustavách. V rámci tohoto tématu uvedl praktické příklady řešení v konkrétních lokalitách. Jmenovitě v lokální distribuční síti společností ArcelorMittal Ostrava (bývalá Nová Huť Ostrava), Biocel PaskovChemopetrol Litvínov.

Prezentace uvedených příkladů neobsahovaly jen popis základního technického řešení, ale také celou řadu vyobrazení a grafů, které poměrně jednoznačně prokazovaly význam a užitek automatické sekundární regulace, a to nejen z technického a provozního hlediska, ale také, a v mnoha směrech především, z hlediska ekonomického.

Smart Grids z hlediska chránění na úrovni vn
Přednášející pan Petr Hochman, ABB s.r.o., www.abb.cz

Ukázka z prezentace
Autor a přednášející druhého příspěvku se v jeho úvodu zaměřil na historii konceptu Smart Grids ve světě i u nás, se zvláštním zřetelem na jeho uplatnění v systémech chránění sítí, speciálně pak sítí vn. Kromě obvyklých technických aspektů uplatnění konceptu se ve své prezentaci zabýval i dalšími oblastmi, které tento koncept může zásadním způsobem ovlivnit. Tedy například náklady na provoz a údržbu, přenosovou schopností elektrických sítí, životním prostředím a bezpečností a spolehlivostí dodávky elektrické energie.

Hlavní část příspěvku byla samozřejmě věnována problematice chránění. V té nejdříve popsal řešení konceptu chránění elektrické sítě vysokého napětí pro napájení pražského metra, který byl vypracován a realizován v době, kdy byl koncept Smart Grid ještě ve svých počátcích. V další část pak, na příkladu řešení chránění pro pilotní projekt Smart Grid společnosti ČEZ, tzv. Smart Region ve Vrchlabí, jej s konceptem chránění metra porovnal. Ukázal tím, kromě jiného, že koncept chránění není konceptem, který "spadl z nebe", ale že je důsledkem evoluce technických řešení, které jsou v energetice používána již od jejího samotného počátku.

Zajímavou součástí příspěvku je popis současných řešení chránění, která využívají moderní standardy, například normu IEC 61850, ale také moderní prvky primární i sekundární technologie, od vypínačů vn, přes moderní terminály (IED) až po moderní prvky pro měření elektrických veličin, rogowského cívky nebo odporové a kapacitní děliče napětí.

Optimalizace provozních i investičních nákladů monitoringem zařízení
Přednášející Ing. J. Chrástek, EG – Expert, s.r.o., www.egexpert.cz

Ukázka z prezentace
Přednášející tohoto příspěvku byl jedním z jeho spoluautorů, kteří se, kromě jiného, podíleli na realizaci významné aplikace síťového monitorovacího systému společnosti ČEPS, a.s., jediného domácího operátora přenosové soustavy (TSO). Zatímco úvod příspěvku byl věnován terminologii a teorii popisující význam a přínos monitorovacích systémů obecně, jeho druhá část se zabývala popisem výše uvedené stěžejní aplikace. Počínaje popisem jeho struktury, dílčích aplikací a jednotlivých agend a funkcí a konče příklady jeho úspěšného využití.

Příspěvek jednoznačně dokázal, že přínos moderních technologií v energetice nemusí být zřetelný jen v oblastech monitorování, řízení, chránění a automatizace pro potřeby vlastního operativního řízení, ale také v oblastech týkající se správy majetku, diagnostiky a údržby. A že, kromě mnohdy nepříliš zřetelného přínosu plynoucího především z optimalizace provozu sítí, minimalizace ztrát a rychlosti odstraňování výpadků i poruch, které je způsobily, může uplatnění moderních konceptů a technologií přinést i významné přínosy v oblastech dalších, v nákladech investičních, nákladech na údržbu, atd.

Komunikační infrastruktura LDS
Přednášející Ing. Jiří Roubal, TECHSYS - HW a SW, a.s., www.techsys.cz

Ukázka z prezentace
V úvodu příspěvku jeho autor představil ideu toho, jaké základní atributy by moderní komunikační infrastruktura měla mít. Vrstvené řešení postupující od technologické (procesní) úrovně, členěné dle typu a technologických skupin po úroveň objektů – aplikace principů standardu IEC 61850. Minimalizace ad-hoc vazeb, vytvoření univerzálního prostředí datového modelu všech klíčových procesů LDS – aplikace principů standardu IEC 61970. Oddělení real-time funkcí (monitorování, řízení, …) a semi-real-time funkcí (správa, diagnostika a údržba) od nadstavbových funkcí a funkcí podporující řízení hlavních podnikatelských činností operátorů LDS (core business). V další části naopak tuto ideo rozvedl do konkrétních příkladů, jakým způsobem je možné tyto atributy naplnit.

Příspěvek, kromě jiného, obsahoval i metodiku členění jednotlivých částí komunikační infrastruktury, dle struktury informací, kategorií komunikací a procesů LDS. Zároveň také vyjmenoval základní standardy, jejichž uplatnění je pro naplnění požadavků na takto definovanou komunikační infrastrukturu nezbytné. Poukázal na specifika LDS, které na rozdíl od velké energetiky pracují většinou s výrazně omezenými zdroji a naznačil, do jaké míry je možné optimální řešení dle standardů konceptu Smart Grids substituovat. V závěru autor příspěvku uvedl možné příklady struktury konkrétních systémů, stejně jako způsoby, pomocí kterých je možné konkrétní řešení komunikační infrastruktury realizovat. 

Download prezentací již není aktivní
Download využívá technologii Google

Stažení příspěvků je aktivní pouze omezenou dobu (zpravidla 14 dnů) po skončení semináře. V případě požadavku na poskytnutí pdf verze příspěvku i mimo účinnost výše uvedeného pravidla nás prosím kontaktujte mailem na smartgrid.cz@gmail.com. V případě, bude-li to možné (rozhodne autor příspěvku), zašleme vám příspěvek nebo odkaz na něj mailem, případně vám zprostředkujeme kontakt s jeho autorem.