Elektromobilita a ČEZ, odpovědi na položené otázky

V souvislosti s problematikou elektromobility (viz aktualita Česká republika podporuje rozvoj elektromobility) jsme poslali generálnímu řediteli a předsedovi představenstva ČEZ panu Ing. Danielu Benešovi, MBA, čtyři otázky, týkající se tohoto tématu. Odpověď přišla v mailu, jehož obsah si dovolujeme bez dalších komentářů zveřejnit. Pod naše otázky se podepsal předseda představenstva České technologické platformy Ing. Jaromír Beran, CSc., kterému je tedy odpověď na ně adresována:

Vážený pane předsedo představenstva,

s odvoláním na Váš dopis (viz příloha), který byl adresován k rukám p. generálního ředitele ing. Daniela Beneše, si Vám tímto dovoluji  odpovědět na Vaše otázky, viz níže:  

1)      Pro rozvoj elektromobility je důležité, aby infrastruktura byla budována koordinovaně po celé republice. Jak hodláte infrastrukturu koordinovat s ostatními distributory?

Předpokládám, že máte na mysli koordinaci s ostatními provozovateli dobíjecí infrastruktury (provozovatelé distribučních sítí se v ČR do výstavby a provozu dobíjecích stanic aktivně nezapojují). Nemyslím si, že je to přímo otázka koordinovaného přístupu, což prakticky ani není dost dobře možné vzhledem k tomu, že různé společnosti mohou při výstavbě zvolit různé strategie. Je důležité, že rozvoji infrastruktury byl položen jasný strategický rámec v podobě Národního akčního plánu čisté mobility, který stanovil konkrétní cíle v podobě cílového počtu dobíjecích stanic i specifikoval představu o jejich umístění, kdy cílem má být právě pokud možno rovnoměrné rozmístění dobíjecích stanic po celé ČR. V kombinaci s obchodní strategií provozovatelů to znamená, že stanice budou nejdříve budovány na místech, která mají největší komerční potenciál a kde lze očekávat největší poptávku po dobíjení, budování stanic ovlivní i nastavení dotačních programů, které budou určitou „rovnoměrnost“ výstavby požadovat jako jeden z parametrů žádostí o podporu. Jsem tedy přesvědčen, že výsledkem bude síť stanic, která bude rovnoměrně rozmístěná na potřebných místech a zajistí tak elektromobilistům požadovanou kvalitu a dostupnost dobíjení.

2)      Budete ze své pozice nejsilnějšího hráče na energetickém trhu iniciovat nějaké legislativní a regulatorní úpravy pro rychlejší a koordinovaný rozvoj elektromobility?

Skupina ČEZ se jako významný hráč na vznikajícím elektromobilním trhu účastní řady diskusí a konzultací nad touto problematikou, včetně diskusí o možné podobě regulatorního prostředí. Tu ostatně sledujeme už na úrovni vzniku návrhů předpisů v EU. Podobně jako ostatní energetiky i my sdílíme s příslušnými ministerstvy naše zkušenosti, případně přicházíme s návrhy, jak by bylo možné regulatorní prostředí upravit tak, aby se vznikající elektromobilní trh rozvíjel pokud možno bez problémů. Tím, že jde o novou problematiku, jde spíše o kontinuální proces, v tuto chvíli necítíme potřebu nějaké specifické regulatorní úpravy, které bychom za tímto účelem iniciovali.

3)      Budou do procesu plánování funkcionality, standardizace a interoperability zapojeny organizace zastupující provozovatele elektromobilů, výrobce elektromobilů a dodavatele technologie pro infrastrukturu?

Ano, diskuse nad těmito otázkami je komplikovaná a vyžaduje zapojení všech Vámi uvedených hráčů. Problematika interoperability dobíjecí infrastruktury je obsažena v tématech, které se řeší v rámci Národního akčního plánu, případně navazujících procesů, zaštiťuje je tedy Ministerstvo průmyslu a obchodu a zástupci Vámi uvedených organizací včetně nás jsou do něj zapojeny.

4)      Rozvoj elektromobility přináší pro energetiku a zejména distributory nové výzvy, disponuje Vaše společnost dostatkem odborníků pro jejich řešení?

Skupina ČEZ v tuto chvíli disponuje dostatečným zázemím odborníků pro tuto oblast, ostatně nových výzev je v sektoru energetiky celá řada. Praxe nicméně někdy ukazuje, že chybějící kapacity mohou být v některých podpůrných činnostech, které jsou nezbytné pro realizaci těchto opatření, včetně těch, které zajišťujeme na externím trhu – příkladem mohou být kapacity projektantů nebo stavebních firem. Na druhou stranu je elektromobilita téma, které budí zájem ze všech stran – počínaje absolventy škol až po dlouholeté energetiky, kteří mají zájem o nové technologie. Věříme tedy, že poptávka odpovídající nabídku odborníků vygeneruje.

V případě jakýchkoliv dodatečných otázek se na mě neváhejte obrátit.

S pozdravem

Kamil Čermák
předseda představenstva
a generální ředitel

ČEZ ESCO, a. s.
Duhová 1531/3
14000 Praha 4