Informace a závěry z parlamentního semináře k problematice NAP SG

Stručné shrnutí závěrů parlamentního semináře k problematice Národního akčního plánu pro chytré sítě (NAP SG)

Seminář, organizovaný hospodářským výborem – podvýborem pro energetiku Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, se uskutečnil dne 25.9.2018 v prostorách hospodářského výboru.

Zúčastnili se ho členové hospodářského výboru – podvýboru pro energetiku poslanci P. Pustějovský, V. Munzar, P. Pávek, M. Jurečka, senátor J. Cieńciała a další zástupci Poslanecké sněmovny a Senátu.
Za Ministerstvo průmyslu a obchodu se zúčastnila ministryně M. Nováková, náměstek R. Neděla, náměstkyně A. Rudyšarová, ředitel odboru elektroenergetiky a teplárenství L. Havel a další.

S prezentacemi a v panelových diskusích vystoupili vedoucí představitelé ERÚ, OTE, České technologické platformy smart grids, ČVUT, VUT, ČEZ Distribuce, PREdistribuce, E.ON Distribuce, Svazu moderní energetiky, Svazu zaměstnavatelů v energetice, zástupci dodavatelů technologií, zástupci provozovatelů OZE atd.

Celý seminář provázela velmi živá diskuze kde zaznívaly často odlišné názory jednotlivých účastníků, kteří reprezentovali různé názorové skupiny české elektroenergetiky. Ukázalo se, že téma realizace NAP SG je velmi aktuální a na diskuzi by bylo potřeba více času, přes zkrácené přestávky a prodloužení semináře o půl hodiny bylo stále o čem diskutovat.

Závěry:
 • Paní ministryně M. Nováková vyjádřila potřebu aktualizovat NAP SG a nespokojenost s jeho dosavadním plněním. Některé dílčí úkoly byly plněny, ale výsledek není příliš vidět. Podle jejího názoru je NAP zpracován velmi obecně, obsahuje sice 46 opatření, která jsou zpracována do velkého technického detailu, ale vytrácí se hlavní směr a strategie, kterým by mělo být zavádění chytrých technologií (např. elektroměrů), celková digitalizace připojení do sítě, integrace nových energetických zdrojů. Mimo jiné uvedla, že výsledky NAP SG, které by odpovídaly Zprávě o průběžném vyhodnocení plnění Národního akčního plánu pro chytré sítě z prosince 2017, nejsou k dispozici. Podle ministryně Novákové je nyní nezbytné udělat aktualizaci akčního plánu a realisticky posoudit i zapracované termíny pro splnění jednotlivých cílů s tím, že musí vyniknout aspekt koncového spotřebitele, který by nasazením chytrých sítí neměl být nikterak poškozen. Během roku 2019 musí být zpracován plán nasazení chytrých sítí a chytrého měření a musí být určena opatření a harmonogramy, které povedou k urychlené realizaci NAP SG. (Poznámka: nejasnosti, týkající se vyhodnocení NAP SG, byly jedním z důvodů pro uspořádání parlamentního semináře).
 • Otázka už nyní nestojí tak, jako v roce 2012, tedy zda potřebujeme chytré měření, ale nyní je otázkou kdy a v jakém rozsahu. Poslanci, zástupci MPO i zástupci distribučních společností se shodli na tom, že chytré sítě a chytré měření jsou nutnou podmínkou pro další rozvoj energetiky, zejména s ohledem na nové prvky v energetickcýh sítích (výroba z decentrálních zdrojů, zapojení obnovitelných zdrojů energie, e-mobilita apod.). Zástupci distribučních společností vyjádřili připravenost k nasazení chytrých sítí a chytrého měření, připravují pilotní projekty, „nulté“ rollouty, čekají ale na pokyn a součinnost s MPO a ERÚ. (Poznámka: nikdo už neuvádí jako důvod proti zavedení AMM existenci systému HDO, jak tomu bývalo dříve).
 • Akumulace a chytré měření jsou nezbytné subsystémy chytrých sítí.
 • Je třeba vytvořit chybějící legislativu a příslušné vyhlášky pro chytré měření, specifikaci požadavků na zařízení chytrých sítí, včetně akumulace. Podle zástupců MPO je k jednotlivým krokům potřeba čas od 6 měsíců do 1,5 roku.
 • Je třeba určit rozsah a časový harmonogram implementace chytrého měření, východiskem k tomu bude aktualizované ekonomické posouzení tzv. CBA (první bylo zasláno Evropské komisi v roce 2012 s tím, že v roce 2017 mělo dojít k aktualizaci). Chystanou aktualizaci CBA i NAP SG potvrdil náměstek MPO R. Neděla s tím, že úkoly v NAP SG budou upřesněny, rozsah bude zřejmě snížen a soustředí se více na strategické záležitosti a klíčová témata než (jako dosud) na technické jednotlivosti. To vše v souladu s energeticko-klimatickými cíly EU a tzv. Zimním balíčkem – Čistá energie pro všechny Evropany.
 • K tématu CBA ještě zaznělo:
  • Je třeba zajistit, aby zavedení AMM přineslo co nejméně bolestivé zvýšení cen elektrické energie pro domácnosti, v rozsahu a časovém harmonogramu musí být akcentovány zájmy spotřebitelů, priotou musí být přínosy a benefity pro všechny účastníky energetického trhu
  • V rámci ERÚ, OTE, distribučních společností a v ČSRES (České sdružení regulovaných elektroenergetických společností) je diskutována otázka taktiky postupného nasazování chytrého měření dle úrovně roční spotřeby jednotlivých odběrných míst, a to buď na úrovni 8 MWh, 6 MWh (jak je tomu v SRN) či 4 MWh (jak je tomu na Slovensku).
  • Instalace chytrého měření umožní snadné zavedení nové/vyvážené tarifní struktury.
  • Do CBA je třeba také zahrnout náklady spojené s následky případného nezavedení chytrých sítí.
 • Aktualizovat NAP SG do konce 2019 je příliš pozdě, pan předseda P. Pustějovský upozornil na souvislosti s energeticko-klimatickým balíčkem EU, který bude transponován do české legislativy

Pro zájemce poskytujeme výše uvedený text ke stažení ve formátu pdf.

V dále uvedené příspěvku Parlamentní seminář k problematice NAP SG - prezentace a ČT jsou k dispozici prezentace, které zazněly na semináři, a také odkaz na web České televize, která informaci o semináři zařadila do svého pravidelného pořadu Týden v politice.
________________________________________________________________________
Download ze stránek České technologické platformy Smart Grid využívá technologii Google.
Stahování z výše uvedených odkazu zahájíte po zobrazení náhledu stiskem kláves Ctrl+S nebo volbou v menu (symbol pro download).
Soubory ve formátu pdf jsou čitelné pomocí software Adobe® Reader®. V případě, že tento software nemáte k dispozici, můžete jej získat zdarma zde.