Úvod

Koncept Smart Grids chápeme jako odpověď na současný vývoj ve společnosti s ohledem na to, jaké místo v ní energetika a její jednotlivé oblasti – výroba, přenos i distribuce elektrické energie a v neposlední řadě i její spotřeba – zaujímají. Koncept Smart Grids ve všech vyjmenovaných oblastech přináší na základě důsledného uplatnění jednotlivých technických řešení řadu příležitostí najít odpověďi na otázky, jak je možné udržet vývoj energetiky v udržitelném rámci, který by respektoval ekonomické, technické, ekologické i celou řadu dalších požadavků.

Pro spotřebu elektrické energie je hlavním cílem její smysluplné zefektivnění. Uplatnění principů konceptu Smart Grids v této oblasti přináší odběratelům možnosti aktivního zapojení do tohoto procesu. Počínaje možnostmi odložení vybrané části spotřeby na období s výhodnější cenou, až po uplatnění lokálních zdrojů elektrické energie rozličných typů. Odběratelé poskytují distributorovi větší možnost využití potenciálu jejich spotřeby i případné výroby. Distributor na oplátku vytváří možnost výběru z výhodnějších tarifů pro distribuci elektrické energie a zprostředkovaně i případné lepší ceny za silovou elektřinu. Kromě toho nabízí různé typy dalších doplňkových služeb a vytváří prostředí pro uplatnění nových typů spotřeby – například masového uplatnění elektromobilů. 

Distribuci elektrické energie, která je současným vývojem dotčena nejvíce, poskytuje důsledné uplatnění principů konceptu příležitost k zachování možnosti jejího dalšího rozvoje i v případě respektování požadavků z výše uvedených oblastí. Na straně jedné koncept poskytuje distributorovi prostředky pro splnění úkolů vyplývajících zejména z legislativních rámců. Na straně druhé vytváří technické prostředí, které naplnění těchto úkolů umožňuje. Příkladem těch prvních je splnění požadavků na připojení distribuovaných zdrojů elektrické energie, zatímco ty druhé můžeme nalézt v příkladech technických řešení v distribuční síti, které zvyšují její kapacitní možnosti z hlediska připojování a provozu těchto zdrojů. 

Oblast přenosu elektrické energie není současným vývojem v energetice dotčena co do množství jednotlivých událostí. O to horší však, dojde-li k situaci, kterou je možné chápat jako důsledek tohoto vývoje, mohou být jejich následky. Koncept Smart Grids přináší do oblasti přenosu řadu benefitů víceméně zprostředkovaně díky řešení, která se uplatňují na straně výroby, distribuce a spotřeby. I přesto však můžeme v konceptu nalézt řadu dílčích řešení, která mají přímý význam právě v sítích přenosové soustavy. Počínaje např. technickými prostředky na bázi výkonové elektroniky, které poskytují efektivní možnosti v řízení stability přenosových soustav, přes možnosti realizace vysoce výkonových přenosů na velké vzdálenosti prostřednictvím stejnosměrných vedení a konče prostředky rozsáhlých systémů monitorování, řízení a chránění přenosových sítí. 

Výroba elektrické energie těží ve smyslu konceptu Smart Grids především z toho, že uplatněním jeho principů zásadně zvýší možnost využití i těch typů zdrojů, které jsou v současné době víceméně problematické a v řadě lokalit už i nemožné. Že jde především o výrobu využívající obnovitelné zdroje energie, je zřejmé.
Koncept Smart Grids je výzvou, jejíž naplnění není jen v respektování vnějších podmínek koncentrovaných do legislativních rámců. Je zároveň i cestou dalšího rozvoje jednotlivých technických řešení, která v rámci výroby, přenosu, distribuce a spotřeby elektrické energie můžeme nalézt. Neznamená to však, že bychom rozvoj jednotlivých technických řešení měli chápat jako revoluci. Ve všech oblastech i ve všech směrech rozvoje můžeme v rámci konceptu hovořit o evoluci ve smyslu dosavadních koncepcí. O evoluci, byť akcelerované současným i očekávaným vývojem ve společnosti. O evoluci, která těží z pokroku i v ostatních odvětvích – za všechny je možné jmenovat např. informatiku a oblast komunikací. O evoluci, která respektuje i výsledky základního a aplikovaného výzkumu. Aplikace konceptu Smart Grids je úkolem dlouhodobým, úkolem, jehož základními atributy bude důsledné využití dnešních i budoucích technických standardů, úkolem, jehož konečné řešení musí bezpodmínečně využít synergii všech řešení dílčích.